Zwroty

Masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa zwrotu musisz poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - towar musi zostać dostarczony w stanie niezmienionym i wysłany w sposób chroniący go przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
W przypadku niespełnienia tych warunków, produkt może nie zostać przyjęty.

Zwrot towaru jest realizowany na Twój koszt.

Po stwierdzeniu, że towar nie został uszkodzony i jest w stanie nienaruszonym - prześlemy informację na Twój adres email o pozytywnym rozpatrzeniu i dokonamy zwrotu pieniędzy nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Reklamacje

Przed ode­bra­niem prze­syłki od kuriera pro­simy spraw­dzić, czy opa­ko­wa­nie nie ule­gło uszko­dze­niu w trans­por­cie. W przy­padku, gdy opa­ko­wa­nie prze­syłki nosi ślady uszko­dze­nia należy nie przyj­mo­wać prze­syłki i w obec­no­ści kuriera spo­rzą­dzić pro­to­kół szkód oraz skon­tak­to­wać się z obsługą sklepu. Pro­to­kół powi­nien zawie­rać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Spraw­dze­nie prze­syłki przy odbio­rze jest nie­zbęd­nym warun­kiem uwzględ­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń z tytułu utraty lub uszko­dze­nia prze­syłki w trans­por­cie.

Jeżeli towar jest fabrycz­nie uszko­dzony lub nie­zgodny z opi­sem pro­simy o zło­że­nie rekla­ma­cji w for­mie pisem­nej lub elektronicznej.
W oświadczeniu należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przy­padku uzna­nia zgło­szo­nej rekla­ma­cji, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, towar wadliwy zosta­nie wymie­niony na inny, peł­no­war­to­ściowy, a jeśli będzie to już nie­moż­liwe (z powodu wyczer­pa­nia zapa­sów), sklep zwróci Tobie rów­no­war­tość ceny towaru lub zaofe­ruje inne, dostępne w skle­pie towary do wyboru.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamowane lub zwracane towary należy wysłać na adres wall-being, na swój koszt:
wall-being Katarzyna Głogowska
ul. Lwowska 11/6
00-660 Warszawa
z dopiskiem „wall-being – reklamacja lub zwrot”

Nie wysyłaj do nas przesyłek "za pobraniem" - nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@wallbeing.com lub telefonicznie: 61 631 12 40.
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.