Regulamin sklepu internetowego wall-being (dalej jako “Regulamin”).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.wallbeing.com (dalej jako „Sklep”).
 2. Organizatorem Sklepu jest Katarzyna Głogowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą wall-being Katarzyna Głogowska, ul. Świętosławska 9/3, 61-840 Poznań, NIP: 7781360813, REGON: 639645676, telefon: 577 200 455 (dalej jako „Sprzedawca”).
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (dalej jako „Kupujący”). Klientem sklepu może być w szczególności konsument, który zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.; dalej jako „Kodeks cywilny”) rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”).
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów, zwłaszcza § 6 i § 7, stosuje się również do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (dalej jako „Konsument-Przedsiębiorca”).
 5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.wallbeing.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 9, Chrome 10 lub nowsze ich wersje;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 320px;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji niektórych plików cookie przez przeglądarkę Klienta zgodnie z § 8 poniżej.

§2 Rejestracja w Sklepie

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu:
  1. po zarejestrowaniu swojego konta w Sklepie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w zakresie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, utworzenie konta Klienta opatrzonego loginem i hasłem oraz akceptację Regulaminu Sklepu. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą; albo
  2. jako „Gość” - klient niezarejestrowany, po wypełnienia formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptację Regulaminu Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane przez Klienta Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu rejestracji danych, określonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub realizację zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych.
 3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.
 4. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail lub adresu/adresów do dostawy, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”, aby każde kolejne zamówienie złożone przez niego mogło zostać przekazane do poprawnej realizacji.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie e-maila bez treści z wpisanym tytułem "Usunięcie konta" wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy danych Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych. Po ich usunięciu Klient otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.

§3 Dokonywanie zakupów

 1. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
 4. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 5. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
 6. Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce, otrzymywanej przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. zarejestrowanie się na stronie Sklepu, zalogowanie do istniejącego już konta Kupującego lub wypełnienie formularza danych dla klientów niezarejestrowanych, zgodnie z zasadami określonymi w §2,
  2. dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do koszyka,
  3. wyborze płatności i sposobu dostawy zamówienia,
  4. kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Do ceny wybranego towaru doliczana jest cena dostawy towaru, zgodnie z wyborem Kupującego. Informacja o kosztach dostawy zostaje podana Kupującemu przed wyborem sposobu dostawy.
 9. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klient komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Odwołanie albo zmiana złożonego zamówienia jest możliwa zgodnie z ust. 13 poniżej.
 10. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji.
 14. Możliwe jest odwołanie złożonego zamówienia albo jego zmiana – tzn. zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj towarów). Klient może tego dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §7 poniżej.
 15. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, a po opłaceniu zamówienia potwierdzi zawarcie umowy na odległość.
 16. Sprzedawca wystawia faktury VAT lub paragony fiskalne. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
 17. Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

§4 Płatności

 1. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej:
  1. gotówką za pobraniem - tylko w przypadku zamówień, których wartość jest niższa niż 250 zł - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostaw towarów;
  2. przelew bankowy na konto Sprzedawcy, podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia
  3. przelew bankowy, BLIK, odroczona płatność PayPo lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  4. płatność kartą upominkową wydawaną przez Sprzedawcę.
 2. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania przez Klienta elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 4. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. c) są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tego podmiotu używającego bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CVC.
 5. Karta upominkowa to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie. Każda karta upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności.
 6. Karty upominkowe mogą być nabywane przez Klientów w taki sam sposób jak towary Sprzedawcy z wykorzystaniem konta Klienta. Dostarczenie karty upominkowej następuje poprzez przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Klienta. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która może z niej skorzystać jako Klient.
 7. Karty upominkowe mogą być przekazywane Klientom przez Sprzedawcę lub osoby trzecie jako prezenty lub nagrody w konkursach.
 8. W przypadku wykorzystania Karty upominkowej Klient może zapłacić za zamówione towary do wartości nominalnej Karty upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie upominkowej w przeznaczonym do tego okienku formularza zamówienia.
 9. Karta upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności.
 10. Karta upominkowa może być wykorzystana wielorazowo wyłącznie w razie zakupu towaru o wartości niższej niż wartość nominalna karty upominkowej. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części wartości nominalnej, będzie mógł ją jednak wykorzystać w celu zapłaty za inny towar.
 11. Karta upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 12. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której płatność za towar została dokonana przy wykorzystaniu karty upominkowej, Klientowi przysługuje zwrot karty upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości nominalnej karty upominkowej użytej do dokonania pierwotnego zakupu. W wypadku zapłaty za towar o wartości niższej niż wartość nominalna pierwotnej karty upominkowej Klient otrzyma nową kartę upominkową o wartości towaru, którego dotyczy odstąpienie. Klient nie jest uprawniony do żądania w tym zakresie wypłaty w pieniądzu.

§5 Dostawa

 1. Dostępne sposoby dostawy zamówionych towarów to: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, InPost Paczkomaty 24/7.
 2. Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 3. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku wyboru sposobu dostawy: InPost Paczkomaty 24/7, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w trakcie składania zamówienia. Na czas dostawy bezpośredni wpływ ma wybór sposobu dostawy dokonany przez Klienta.
 5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Cennik dostawy oraz lista aktualnych dostawców, którzy współpracują ze Sprzedawcą przy realizacji przesyłek kurierskich, dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce https://wallbeing.com/content/8-dostawa.
 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji dostawy zamówionego towaru po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności Klienta za zamówiony towar.
 7. Dostawy przesyłek kurierskich realizowane są w godzinach 9.00 - 17.00 w dni robocze. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce „Twój komentarz” podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinny być dostarczone towary. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedający dostarcza Klientom towary zgodne z umową sprzedaży.
 2. Wobec Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.; dalej „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności jej rozdziału 5a (art. 43a – 43g).
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Celem przyspieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w reklamacji:
  1. opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia,
  2. z którego przewidzianego Ustawą o prawach konsumenta uprawnienia Klient chce skorzystać,
  3. danych kontaktowych Klienta, na które Sprzedawca powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację,
  4. dowodu zakupu towaru podlegającego reklamacji Klienta (np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej) – jest to konieczny element do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje Klient może składać w dowolnej formie. Preferowana jest forma pisemna reklamacji oraz ich składanie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@wallbeing.com. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 6. Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem Zgłoszenia Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego i nie jest wiążący dla Klienta.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni i każdorazowo informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomość e-mail.
 8. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR (pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 9. Reklamacje mogą również dotyczyć funkcjonowania samego Sklepu. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 10. W reklamacji, o której mowa w ust. 9, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, o której mowa w ust. 9, w terminie do 14 dni i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu na adres Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik stanowi jedynie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie jest wiążący dla Klienta. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, na rachunek bankowy Konsumenta.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca (dalej jako „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Sklepem i Klientami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu prowadzenia konta w Sklepie internetowym wallbeing.com, za pośrednictwem którego można składać zamówienia,
  - art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu realizacji złożonych zamówień,
  - art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków na podstawie przepisów prawa dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających np. z art. 74 z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:
  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (złożenia i realizacji zamówień),
  2. zakładania i zarządzania kontem,
  3. dokonywania transakcji,
  4. wystawienia faktur,
  5. obsługi klienta,
  6. rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,
  7. dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  8. przeprowadzania badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy,
  9. w celach marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  10. przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i konkursów,
  11. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez Administratora,
  12. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Klienta zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, usługodawcy hostingu internetowego Sklepu, dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora i Sklepu.
 6. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnego Klienta, a służą poprawie wyświetlanej treści w Sklepie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Klienta poza Sklepem.
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania (siedziby przedsiębiorcy), numer rachunku bankowego. W przypadku przedsiębiorców Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 8. Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne, aby dokonać zakupy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie zakupów będzie niemożliwe. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 10. W zakresie podstawy prawnej opartej na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a), dane osobowe Kupującego będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Kupującego zgody. Kupujący posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W zakresie podstaw prawnych nieopartych na zgodzie (art. 6 ust. 1 lit b i art. 6 ust. 1 lit c RODO) dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po nim do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa.
 12. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. Klient posiada prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Klient może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Sklepu oraz związanych z tym działań marketingowych.
 14. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych Klienta narusza obowiązujące przepisy prawa.
 15. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania przez Administratora, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta.
 16. Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@wallbeing.com.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, w przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.
 18. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach typu cookies dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Pliki cookies używane są w różnych celach, które można podzielić na następujące typy:
  1. funkcjonalne (zapamiętywanie danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności formularzem rejestracji i formularzem zamówienia oraz danych koszyka),
  2. bezpieczeństwo (uwierzytelnianie, w tym identyfikacja zalogowanego użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji),
  3. personalizacja (weryfikacja i dostosowanie funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających),
  4. statystyki (tworzenie statystyk dla potrzeb Sprzedającego, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami),
  5. marketing (stosowanie reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google).

   Pliki cookie wskazane w ust. 18 należące do typu a) i b) są niezbędne, aby użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu. Zbierają i przechowują następujące dane osobowe powiązane z Klientem: imię, nazwisko, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem Klienta.Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie.

 19. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

§10 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, w pop-upie na stronie głównej lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce w stopce strony. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub poprzez wysłanie maila na info@wallbeing.com.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuję się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dla Klienta będącego Konsumentem zamieszkującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej stosuje się również wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe tego państwa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący Konsumentem zamieszkujący w państwie członkowskim Unii Europejskiej może wszcząć postępowanie przeciwko Sprzedawcy w związku z umową przed sądem w Polsce, państwie siedziby Sprzedawcy, bądź przed sądami właściwymi dla państwa zamieszkania Konsumenta.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.
 4. Klient ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu w pliku pdf i zapisać ją na własnym nośniku danych.
 5. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu, w przypadku użytkowników zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne konto w Sklepie – w formie wiadomości mailowej. Zmiany Regulaminu wejdą w życie z upływem 14 dni od poinformowania Klientów.
 6. W przypadku akceptacji zmian Regulaminu nie jest wymagane podejmowanie przez Klienta dodatkowych czynności. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia i Klient proszony będzie o przesłanie oświadczenia w tym zakresie na adres info@wallbeing.com. Z momentem otrzymania oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu Sprzedawca usunie posiadane przez Klienta konto w Sklepie. O usunięciu konta Klient zostanie poinformowany w osobnej wiadomości.

Załączniki

Dodano do ulubionych
Artykuł został usunięty z koszyka