Regulamin sklepu internetowego wall-being (dalej jako “Regulamin”).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.wallbeing.com (dalej jako „Sklep”).
 2. Organizatorem Sklepu jest Katarzyna Głogowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą wall-being Katarzyna Głogowska, ul. Świętosławska 9/3 61-840 Poznań, NIP 7781360813, REGON 639645676 (dalej jako „Sprzedawca”).
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (dalej jako „Kupujący”). Klientem sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”).
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.wallbeing.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 9, Chrome 10 lub nowsze ich wersje;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 320px;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego.

§2 Rejestracja w Sklepie

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu:
  1. po zarejestrowaniu swojego konta w Sklepie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w zakresie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, utworzenie konta Klienta opatrzonego loginem i hasłem oraz akceptację Regulaminu Sklepu. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą,
  2. po zarejestrowaniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com, w którym Klient powinien posiadać konto. Rejestracja odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze strony Sklepu na stronę internetową Facebook, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w serwisie Facebook. Po dokonaniu autoryzacji na stronie Facebook, Klient jest z powrotem przekierowany na stronę Sklepu i w Sklepie zakładane jest konto Kupującego, z odnośnikiem do konta Kupującego na Facebook. Nazwa użytkownika do serwisu Facebook oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę. Sprzedawca otrzymuje od Facebook następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko; płeć; miejsce zamieszkania, data urodzenia,
  3. jako „Gość” - klient niezarejestrowany, po wypełnienia formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptację Regulaminu Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu rejestracji danych, określonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub realizację zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych.
 3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.
 4. Kupujący zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail lub adresu/adresów do dostawy, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie, poprzez przesłanie e-maila bez treści z wpisanym tytułem "Usunięcie konta" wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.

§3 Dokonywanie zakupów

 1. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi (do zapłaty).
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
 4. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 5. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
 6. Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce, otrzymywanej przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  1. zarejestrowanie się na stronie Sklepu, zalogowanie do istniejącego już konta Kupującego lub wypełnienie formularza danych dla klientów niezarejestrowanych, zgodnie z zasadami określonymi w §2,
  2. dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do koszyka,
  3. wyborze płatności i sposobu dostawy zamówienia,
  4. kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Do ceny wybranego towaru doliczana jest cena dostawy towaru, zgodnie z wyborem Kupującego. Informacja o kosztach dostawy zostaje podana Kupującemu przed wyborem sposobu dostawy.
 9. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Kupuję i płacę", Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 10. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Odwołanie zamówienia lub zmiany zamówienia - zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj towarów) – Kupujący może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy Sklepu. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.
 14. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, a po opłaceniu zamówienia potwierdzi zawarcie umowy na odległość.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach i usługach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

§4 Płatności

 1. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej:
  1. gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostaw towarów;
  2. przelew bankowy na konto Sprzedawcy, podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia
  3. przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie;
  4. płatność kartą upominkową.
 2. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 4. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez kupującego w trakcie dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. c) i d) są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tych podmiotów używającej bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2.
 5. Karty upominkowe są emitowane przez Sprzedawcę.
 6. Każda Karta upominkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności.
 7. Karty upominkowe mogą być nabywane przez Kupujących w taki sam sposób jak towary Sprzedawcy z wykorzystaniem konta Kupującego. Dostarczenie Karty upominkowej następuje poprzez wysłanie jej fizycznego egzemplarza lub przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Kupującego lub wskazany przez Kupującego adres osoby obdarowanej.
 8. Karty Upominkowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach.
 9. W przypadku wykorzystania Karty upominkowej Klient może zapłacić za zamówione towary do wartości nominalnej Karty upominkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie upominkowej w przeznaczonym do tego okienku formularza zamówienia.
 10. Karta upominkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności.
 11. Karta upominkowa może być wykorzystana wielorazowo wyłącznie w razie wykorzystania Karty upominkowej w celu zapłaty za towar o wartości niższej niż wartość nominalna Karty upominkowej. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części, będzie on mógł ją jednak wykorzystać w celu zapłaty za inny towar.
 12. Karta upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 13. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, w ramach której płatność za towar została dokonana przy wykorzystaniu Karty upominkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości nominalnej Karty upominkowej, a w wypadku zapłaty za towar o wartości niższej niż wartość nominalna Karty upominkowej Klient traci uprawienie do wykorzystania pozostałej kwoty w celu zapłaty za inny towar. Kupujący nie jest uprawniony do żądania w tym zakresie wypłaty w pieniądzu.

§5 Dostawa

 1. Dostępne sposoby dostawy zamówionych towarów to: dostawa kurierem, Paczkomat lub przesyłka pocztowa.
 2. Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki pocztowej.
 3. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji dostawy zamówionego towaru po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności za zamówiony towar.
 6. Dostawy realizowane poprzez firmę kurierską realizowane są w godzinach 9.00 - 17.00 w dni robocze. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Kupującego i mogą wiązać się z dodatkową opłatą - w takich przypadkach należy wyraźnie zaznaczyć w rubryce ‘Twój komentarz’ podczas składania zamówienia, w jakich godzinach powinny być dostarczone towary. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. Wobec Kupujących będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. Poz. 121 t.j.) – „Konsument”, Sprzedawca odpowiada za niezgodność zamówionego towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dostarczenia towaru Kupującemu na zasadach określonych poniżej.
 2. Jeżeli towar sprzedany ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym towar został wydany Kupującemu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
 10. Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem Zgłoszenia Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego i nie jest wiążący dla Kupującego.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 14. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu w terminie do 14 dni i przekazania informacji o jej rozstrzygnięciu na adres Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawca umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Oświadczenia o Odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi jedynie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie jest wiążący dla Kupującego. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – Kupujący - Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez wall-being, w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Sklep zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Kupującego wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie.
 5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Kupujący może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Kupujący ma w każdy czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuję się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu w pliku pdf i zapisać ją na własnym nośniku danych.
 5. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej e-mailem na adres podany w rejestracji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Konto Kupującego oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze) od dnia przesłania informacji o nieakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednak w stosunku do każdego indywidualnie oznaczonego Kupującego, Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej, niż z momentem złożenia przez tą osobę lub podmiot oświadczenia o akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4.

Załączniki

Dodano do ulubionych

Wall-being wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możesz skonfigurować lub odrzucić pliki cookies, klikając „Ustawienia plików cookies”. Możesz również zaakceptować wszystkie pliki cookies, klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookies”.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Polityka plików cookies.

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Nazwa pliku Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
Podstawowe wallbeing.pl Ten plik cookie pomaga utrzymać otwarte sesje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i pomaga im w składaniu zamówień i wielu innych operacjach, takich jak: data dodania pliku cookie, wybrany język, używana waluta, ostatnia odwiedzana kategoria produktów, ostatnio oglądane produkty, identyfikacja klienta, imię, imię, zaszyfrowane hasło, adres e-mail powiązany z kontem, identyfikacja koszyka. 480 godziny
Marketing
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Nazwa pliku Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
_fbp Facebook Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
Statystyka
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa pliku Dostawca Cel, powód Wygaśnięcie
_ga Google Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 2 lata
Akceptuj tylko wybrane pliki cookies
Treść niedostępna
Artykuł został usunięty z koszyka